S124 | december 2016

Čiščenje izcednih voda odlagališča komunalnih odpadkov – izzivi pri iskanju optimalne rešitve

  • dr. Amra Serdarević, dipl. inž. grad., Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet, Odsjek za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo
  • Prevod iz bosanskega jezika: mag. Petra Kralj Marhold
Ključne besede:
deponije, sestava in količine izcednih voda, filtrat, tehnologije čiščenja odpadnih voda, membrane, recirkulacija filtrata

Izcedne vode (filtrat) deponije predstavljajo dokaj onesnažene odpadne vode. Po sestavi lahko variirajo v širokem razponu, generalno gledano so največje razlike posledica starosti deponij, tj. vpliva različne stopnje razgradnje odpadkov. Količine nastalih izcednih voda v deponiji so odvisne tudi od velikosti in starosti deponije, pogojev obratovanja, klimatskih pogojev na lokaciji, sestave in količine odloženih odpadkov idr. Pogoji za čiščenje izcednih voda so predpisani z zakonskimi akti. Optimalen izbor tehnologije čiščenja izcednih voda je odvisen od količine in sestave izcednih voda in zahtev za izpust v odprti vodotok ali sistem javne kanalizacije. Članek prikazuje kratek povzetek o nastanku in sestavi filtrata, prikazane pa so tudi aktivnosti za reševanje problematike čiščenja izcednih voda v sklopu Regionalnega centra za upravljanje odpadki Smiljevići (RCUO) - Kanton Sarajevo.

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: