S093 | december 2013

Kako do usklajenega medsektorskega upravljanja rečnih koridorjev sodobnih rek – primer spodnje Drave

  • dr. Aleš Bizjak, univ. dipl. inž. kraj. arh.,
    Inštitut za vode Republike Slovenije,
  • Andrej Grmovšek, univ. dipl. geog.,
    Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
  • Lucija Marovt, univ. dipl. komun., Alianta d.o.o.,
  • Mateja Softić, Alianta d.o.o.,
  • Simon Veberič, univ. dipl. biol., Zavod Republike Slovenijeza varstvo narave
Ključne besede:
sodobna reka, rečni koridor, integralno upravljanje voda, regionalno načrtovanje, zelena infrastruktura, vključevanje deležnikov, vizija, razvojni koncept

V območjih rečnih koridorjev prihaja do prepletanja številnih gospodarskih, družbenih, naravovarstvenih in drugih interesov, posledično pa do vplivov na stanje vodnega okolja. Hkrati so za ta območja značilni spreminjajoči se naravni dejavniki, povezani predvsem z naravnimi ali človekovimi spremembami vodnega režima. Naloga strokovnjakov, pa tudi širše javnosti, je omogočiti reki, da izpolnjuje razvojne in socialne zahteve ter pričakovanja, in da hkrati v največji meri ohrani vse ekološko-hidrološke funkcije. Takšna sodobna reka je partnerica človekovega razvoja in pomembna nosilka ekoloških funkcij v krajinskoekološki strukturi zemeljske površine.

Doseganje ciljev sodobne reke je mogoče doseči s strokovnim in usklajenim upravljanjem rečnega koridorja, upoštevanjem dobrih praks ter sodobnih strokovnih spoznanj, medsektorskim usklajevanjem in vključevanjem deležnikov na vseh ravneh, od lokalne do državne ter na mednarodnih rekah tudi čezmejne. Upravljanje rečnega koridorja Drave mora biti zato skladno tudi z relevantnimi direktivami Evropske unije vodno, poplavno, ptičjo in habitatno ter nemalokrat z direktivo o rabi obnovljivih virov energije. Takšen celovit pristop, ki obsega procese vključevanja deležnikov »od spodajnavzgor « in hkrati »od zgoraj-navzdol«, na pilotnem območju rečnega koridorja reke Drave v Sloveniji uvaja projekt Celostno upravljanje z mednarodnimi rečnimi koridorji v jugovzhodni Evropi (Sustainable Integrated Management of International River Corridors in SEE Countries, krajše SEE River).

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: