S117 | december 2016

RAVNANJE Z ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO V EVROPSKI UNIJI IN SLOVENIJI

  • Mateja Zalar, dipl. meteorol. geofiz. (UN), Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta;
  • Lučka Kajfež Bogataj, prof. dr., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Ključne besede:
električna in elektronska oprema (EEO), odpadna električna in elektronska oprema (OEEO), Evropska unija (EU), Slovenija

Zaradi nekaterih nevarnih snovi, ki so sestavni del električne in elektronske opreme, predstavlja odpadna električna in elektronska oprema veliko nevarnost za okolje in zdravje ljudi. Odpadna električna in elektronska oprema je problem tudi zato, ker je ne zbiramo in recikliramo pravilno. Zbiranje uravnava na Evropski ravni Direktiva 2012/19/EU, v Sloveniji pa Uredba o OEEO. Po podatkih Eurostat-a smo v Evropski uniji v letu 2010 zbrali 7 kg OEEO na prebivalca, v Sloveniji pa 4,2 kg na prebivalca.

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: