S092 | december 2013

Spremljanje vsebnosti suspendiranega materiala v rečni vodi Draves pomočjo on-line meritev

  • dr. Boštjan Gregorc, univ. dipl. inž. str.
Ključne besede:
transport sedimentov, motnost, on-line meritve

Prispevek opisuje sistem on-line meritev suspendiranega materiala na dveh različnih merilnih mestih reke Drave. Namen spremljanja suspendiranega materiala je v problematiki zapolnjevanja obstoječih razpoložljivih akumulacij. Sistem zajemanja meritev služi neposredni ocenitvi premikov suspendiranega materiala v odvisnosti od pretočnih razmer reke in posrednemu ocenjevanju prirastka sedimentov v večjih akumulacijah. Sistem neposrednih meritev omogoča ugotavljanje porastov premika suspendiranega materiala ob nespremenjenih pretočnih razmerah, kar lahko kaže na možnost nekontroliranih posegov v rečno korito.

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: