S102 | december 2014

Vloga električne energije pri dekarbonizaciji in defosilizaciji energetskega sektorja v EU in Sloveniji

  • Andrej Rajh, univ. dipl. inž. grad.

Ključne besede:
fosilna goriva, obnovljivi viri, dekarbonizacija, defosilizacija, davki, prispevki, dajatve

Slovenija se kot del Evropske povezave spopada z izzivi prehoda energetike iz fosilnih goriv na obnovljive vire. To bo mogoče doseči ob hkratnem zmanjševanju izpustov emisij toplogrednih plinov in povečanju energetske učinkovitosti. Cilji in zaveze do leta 2050 so smeli in omogočajo zagon novega investicijskega cikla. V prispevku so analizirane cene različnih energentov, pretvorjene na skupno SI enoto »kWh«, z vsemi dajatvami in prispevki. Analiza cen je pokazala, da dajatve in prispevki na končno ceno električne energije povzročajo, da je električna energija dražja in bolj obdavčena od ostalih energentov, hkrati bo pa zaradi možnosti doseganja višjih izkoristkov pri trošilih in vozil imela ključno vlogo za doseganje blaginje v Evropi in Sloveniji.

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: