S100 | december 2014

ZAŠČITA NASELJA JANEČE PRED HRUPOM ZARADI OBRATOVANJA VALJARNE PODJETJA METAL RAVNE D.O.O.

  • Rado Marhold, dipl. inž. fiz., Epi Spektrum d.o.o.

Ključne besede:
hrup, meritve hrupa, ocena obremenitve s hrupom, protihrupna zaščita, monitoring

Prispevek obravnava izdelavo idejne zasnove in izvedbo zaščite naselja Janeče pred hrupom zaradi obratovanja podjetja Metal Ravne d. o. o. Naselje Janeče leži južno od industrijske cone v Ravnah. Kljub temu da je prevladujoči vir hrupa na območju naselja promet po glavni cesti G2-112/1255 Prevalje–Ravne, je v nočnem času pomemben prispevek virov hrupa podjetje Metal Ravne d. o. o., zaradi česar so pri nekaterih stavbah v naselju Janeče presežene mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa.

Za zaščito naselja Janeče pred hrupom podjetja Metal Ravne d. o. o. sta bili obravnavani dve varianti: postavitev protihrupne ograje na južni meji podjetja in postavitev protihrupnega zaslona na strehi valjarne. Z računsko oceno je bilo ugotovljeno, da bi bila v prvem primeru v nočnem času obremenitev s hrupom v naselju še vedno prekomerna, s postavitvijo protihrupnega zaslona pa bi bila obremenitev v zakonskih mejah.

V letu 2012 je bil na strehi valjarne postavljen protihrupni zaslon. Ustreznost predlagane in izvedene protihrupne zaščite je bila potrjena z meritvami v okviru rednega obratovalnega monitoringa hrupa. S tem je Metal Ravne d. o. o. uspešno izvedel sanacijo prekomernega hrupa zaradi obratovanja podjetja na območju naselja Janeče.

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: